Joroisten taajaman säävarma-saneeraus alkoi – toimitusvarmuus paranee uuden maakaapeloidun sähköverkon myötä

Julkaistu 15.5.2020

Joroisten taajaman ja Asemanseudun sähköverkko kokee mittavan uudistuksen, kun alueiden vanha ilmajohtoverkko maakaapeloidaan. Hanke on osa isompaa kokonaisuutta, johon kuuluvat nyt rakenteilla olevat Kerisalon ja Kerisalonsaaren alueet sekä myöhemmin tänä vuonna käynnistyvät Kaitaisen ja Savuniemen alueen hankkeet. Maisema siistiytyy, kun vanhat sähköpylväät häviävät. Myös ympäristöriskit pienenevät uusien puistomuuntamoiden korvatessa iäkkäät öljyeristeiset pylväsmuuntamot. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3,1 miljoonaa euroa.

Kuvassa vasemmalla Asematien ja oikealla Koskentien purettavat ja maakaapeleilla korvattavat keskijännitelinjat Joroisissa. Nämä ja monet muut johto-osuudet painuvat maan alle piiloon katseilta ja samalla ympäristö siistiytyy ja toimitusvarmuus paranee. (Kuvat: Google Maps)

Maastosuunnittelu ja raivaukset käynnissä, kokonaan valmista ensi vuonna

Hanke alkoi maastosuunnittelulla ja sopimusneuvotteluilla maanomistajien kanssa marraskuussa 2019, jolloin järjestimme kiinteistönomistajille infotilaisuuden. Tilaisuudessa annettiin ennakkotietoa hankkeesta, työn vaikutuksista, mahdollisista poikkeusjärjestelyistä alueella sekä projektin aikataulusta.

– Sopimusneuvottelut maanomistajien kanssa ovat osaltaan vielä kesken, mutta ovat edenneet hyvin. Siitä suuret kiitokset, sillä suhtautuminen on ollut hyvin positiivista, kiittelee verkostorakennuttaja Mikko Ontronen Savon Voima Verkolta.

Ensimmäiset raivaustyöt ovat käynnistyneet Asemanseudulla ja Joroisniemen suunnalla. Mikäli maastosuunnitelmat etenevät odotusten mukaisesti, maakaapelointityöt voidaan aloittaa kesäkuussa Asemanseudun suunnalta.

– Suunniteltujen reittien osalta on suuntaporausten ja muuntamoiden paikat merkitty jo maastoon ja raivausten valmistuttua tehdään kaapelireittien merkinnät. Toivomme, että merkinnät säilyisivät maastossa koskemattomina.

Uuden sähköverkon on tarkoitus olla kokonaisuudessaan käytössä 31.8.2021 mennessä.

– Alueen asukkaiden on hyvä huomioida, että purku- ja viimeistelytöitä jatketaan vielä käyttöönoton jälkeen. Kaikki ilmajohdot on purettu ja työnjäljet siistitty viimeistään vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä.

Maisema siistiytyy, ympäristöriskit pienenevät ja toimitusvarmuus paranee

Joroisten Asemanseudun, keskustan, lentoaseman ja Joroisniemen alueen vanha ilmajohtoverkko siirtyy maan alle kokonaisuudessaan. Toimenpiteellä on sähkön toimitusvarmuuden lisäksi myös maisemallista merkitystä, sillä vanhat sähköpylväät puretaan suurelta osin pois. Työmaa-alueen läpimitta on noin kahdeksan kilometriä.

– Työ sisältää muun muassa keski- ja pienjännitekaapelointia, kuitukaapelointia sekä keskijännitteistä vesistökaapelointia. Lisäksi pohjavesialueella ja vesistöjen läheisyydessä sijaitsevat vanhat öljyeristeiset pylväsmuuntamot korvataan uusilla puistomuuntamoilla, jolloin ympäristöriskit pienenevät, kertoo Ontronen.

Hankkeen valmistuttua maakaapeloitu sähköverkko ei ole enää niin altis sääolosuhteiden aiheuttamille sähkökatkoille, ja vikatilanteen sattuessa sähköjen palautus onnistuu aiempaa nopeammin. Työalueella on noin 1300 käyttöpaikkaa, joiden sähköjakelua saneeraus parantaa oleellisesti.

Yksi palanen isompaa koko verkoston kattavaa säävarma-ohjelmaa

Saneeraushanke on osa Savon Voima Verkon säävarma-ohjelmaa, jossa rakennetaan säävarmaa sähköverkkoa vuosittain noin 1000 kilometriä. Mittavassa investointiohjelmassa kaapeloidaan merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä pienjänniteverkko siltä osin, kuin maasto sen sallii. Verkon toimitusvarmuutta parantava ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan perustelluin ja kustannustehokkain ratkaisuin.

Sähköverkkoa kehitetään useilla eri toimenpiteillä. Maakaapeloinnin ja ilmajohdon siirtämisen teiden varsiin ohella myös pitämällä verkostoautomaation taso korkeana sekä hoitamalla vierimetsiä ja harkituissa kohteissa tarvittaessa leventämällä johtokatuja aina puuvarmaksi saakka.

Sähköverkon suunnittelussa ja satsatuissa investoinneissa vaakakupissa painaa aina myös muutostrendit, joita seurataan ja tutkitaan aktiivisesti. Näitä ovat esimerkiksi liikenteen sähköistyminen, aurinkosähkön tuotanto, muuttoliike maaseudulta keskustaajamiin ja edelleen suurempiin kaupunkeihin, ilmastonmuutoksen aiheuttama keskilämpötilan nousu, lämmitystapamuutokset, toimitusvarmuustavoitteiden kasvu ja investointien seurauksena kohonneet siirtohintaerot kaupunkiyhtiöiden sekä haja-asutusalueella toimivien verkkoyhtiöiden välillä.

Lisäksi erilaisilla yhteistyökuvioilla pyritään minimoimaan väliaikaisia haittoja, pienentämään kustannuksia ja saamaan synergiahyötyjä.

– Tarjoamme kaapelointihankkeiden yhteydessä aina muille osapuolille, kuten kunnille, kaupungeille ja teleoperaattoreille mahdollisuutta osallistua yhteiseen kaapeliojaan. Neuvotteluja olemme käyneet muun muassa Joroisten kunnan ja Kerisalon vesiosuuskunnan ja valokuituosuuskunnan kanssa.

Faktaa:

Maastosuunnittelu ja rakentaminen: Enerke Oy
Raivaustyöt: Teollisuuden Metsäpalvelu Oy

Jos herää kysymyksiä urakkaan liittyen, olethan yhteydessä:

Enerke Oy, Sampsa Vauhkonen, p. 040 922 3331sampsa.vauhkonen@enerke.fi
Savon Voima Verkko Oy, Mikko Ontronen, p. 044 723 7254mikko.ontronen@savonvoima.fi