Tietosuoja Savon Voimassa

Asiakkaidemme henkilötietojen oikeanlainen ja riskitön käsittely on meille tärkeää ja toimimme tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi.

Tämän tietosuojakoosteen avulla kerromme keskeiset käytäntömme tietojen keräämisestä, käyttämisestä ja säilyttämisestä sekä tässä rekisterissä olevien rekisteröityjen oikeuksista perustuen EU:n henkilötietoja koskevaan lainsäädäntöön.

Rekisteröidyillä tarkoitetaan asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita. Sopimusoikeudellisien syiden takia rekisteröityjen on oltava täysi-ikäisiä.

Potentiaalinen asiakkuus syntyy tyypillisesti henkilön ilmaistua kiinnostuksensa Savon Voiman palveluita kohtaan asiakastilaisuuksissa, digitaalisissa palveluissa tai muun henkilökohtaisen kohtaamisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn menettelyt Savon Voima -konsernissa koskevat emoyhtiö Savon Voima Oyj:n lisäksi tytäryhtiö Savon Voima Verkko Oy:tä.

(päivitetty 5.11.2020)

Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi?

Savon Voima rekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijät käyttävät henkilötietojasi henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi
 • Tuotteiden ja palvelujen toimitus ja tuottaminen laadukkaasti
 • Sopimussuhteen mukaisten vastuiden hoito täsmällisesti
 • Maksujen vastaanotto, maksujen valvominen ja perintätoimet oikein kohdistuen
 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja mainonta sekä etämyynti asiakastarpeeseen
 • Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen asiakashyödyn parantamiseksi

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisiin perusteisiin, kuten:

 • Sopimussuhteeseen Sinun ja Savon Voiman välillä
 • Savon Voiman oikeutettuun etuun mm. silloin, kun Savon Voima käyttää tietojasi tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin tai käsittelee tietoja konsernin sisäisesti tai palvelun tuottamiseen osallistuvan kolmannen tahon kanssa
 • Suostumukseen, kun olet antanut suostumuksen sähköiseen markkinointiin tai muuhun Savon Voiman erikseen pyytämään suostumukseen.

Lisäksi Savon Voiman henkilötietojen käsittely perustuu muihin pakottaviin, lakisääteisiin velvoitteisiin. Tällaisia lakeja ovat mm. sähkömarkkinalaki ja sitä täydentävät asetukset, energiatehokkuuslaki ja kuluttajansuojalaki.

Mitä tietoja keräämme sinusta?

Asiakkaita koskevat tiedot saamme asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä. Kerätyt tiedot ovat riippuvaisia mm. käyttämistäsi palveluista, tuotteista ja asiointikanavista.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin. Evästeiden käytöstä kerrotaan kunkin digitaalisen palvelun käyttöehtojen evästelauseessa.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää esimerkiksi Maanmittauslaitoksen, Väestörekisterikeskuksen tai jonkin muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa tietopalvelua tarjoavan toimijan rekisteristä tietosuojalainsäädännön määrittelemissä rajoissa.

Tietoja päivitetään myös sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Rekistereihimme tallennetaan seuraavia henkilötietoja riippuen käyttämistäsi palveluista.

Asiakastiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • asiakasnumero
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • palvelukieli
 • mahdolliset yhteyshenkilöt tai edustajat
 • sähköisen suoramarkkinoinnin luvat ja markkinointikiellot
 • muut asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan (rekisteröity) suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi

Käyttökohteen tiedot:

 • osoitetiedot
 • kohteen käyttötarkoitus
 • lämmityksen riippuvuus sähköstä
 • energian kulutusennuste
 • mahdolliset pinta-ala ja tilavuustiedot
 • pientuotannon laitetiedot
 • verkkoon kytkeytymisen tila
 • liittymän tekniset tiedot
 • kiinteistöjen energialaitteiden tekniset tiedot
 • kiinteistöjen etähallittavien älylaitteiden mittaus- ja ohjaustiedot

Sopimustiedot:

 • sopimuksen kohde
 • kestoaika
 • sopimushinnat
 • laskutusosoite
 • mahdollinen edustajatieto

Mittaustiedot:

 • energian kulutus
 • energian tuotanto
 • energian laatu

Laskutustiedot:

 • laskutuksen perusteet
 • maksukäyttäytyminen
 • pankkitiedot

Palvelutapahtumien tiedot:

 • tapahtuma-aika
 • tapahtuman syy
 • asiakaspuhelun nauhoitus

Asiakaskyselyjen tiedot:

 • palvelukokemukset

Nettikäyttäytyminen:

 • käytetyt palvelut
 • tilatut julkaisut
 • evästeet
 • aineistojen lataukset nettipalvelusta
 • sivujen selaustieto
 • selaintyyppi
 • ip-osoite

Markkinointitiedot:

 • osallistuminen kampanjoihin ja tapahtumiin

Maanomistustiedot verkkoalueella:

 • maanomistajatiedot
 • alueen rajojen paikkatiedot

Kuka käsittelee tietojasi?

Savon Voimalla on noin 200 työntekijää ja merkittävä määrä sopimussuhteisia alihankkijoita.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Savon Voiman palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen sopimuksin valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Savon Voima edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Tietojasi ei luovuteta Savon Voiman lukuun toimivien vastaanottajien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilman antamaasi nimenomaista suostumusta.

Tietojen luovuttamista sähkömarkkinatoimijoille ohjaa sähkömarkkinoiden syrjimättömyyssäännöstö sekä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon säännöstö.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Miten säilytämme ja suojaamme tietosi?

Tietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen edellä kuvattujen tarpeiden toteuttamiseksi. Lakiin perustuvista säilytysaikavelvoitteista merkittävin on kuluttaja-asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite, joka määrittää tietojen säilytysajaksi kymmenen (10) vuotta.

Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla tarpeellisilla teknisillä keinoilla, kuten esimerkiksi salauksella.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Savon Voiman käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Rekisteröidylle aiheutuvan riskin hallinta

Henkilötietojen käsittelyssä Savon Voiman ehdottomana tavoitteena on käsitellä tietojasi siten, ettei siitä aiheudu Sinulle riskiä. Tämä periaate lähtee jo Savon Voima -konsernin arvoista: Asiakas on tärkein ja Meihin voi luottaa. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia.

Riskien hallinnan toimenpiteisiin kuuluvat mm. säännöllinen riskien havainnointi, tietojen käsittelyyn liittyvä vaikutusten arviointi ja henkilöstön koulutus.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa arvioidaan riski rekisteröidylle. Mikäli tietoturvaloukkauksesta arvioidaan aiheutuneen oikeuksillesi ja vapauksille syntyvän korkea riski, ilmoitetaan loukkauksesta Sinulle ensi tilassa.

Miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn

Voit olla seuraavaksi lueteltujen asioiden toteuttamiseksi aina yhteydessä Savon Voiman asiakaspalveluun seuraavien yhteyksien kautta:

Puhelin: 017 224 400
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)savonvoima.fi
Käyntiosoite: Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala

Väärinkäytösten ehkäisemiseksi haluamme luotettavalla tavalla varmentaa henkilöllisyytesi, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Savon Voima toteuttaa pyyntösi viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Vaikutusmahdollisuutesi ja oikeutesi

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Sinulla on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut omat tietosi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen. Mikäli Sinulla on käytössäsi Savon Voiman tarjoama sähköinen palvelukanava (Väppi), voit päivittää omia tietojasi palvelujen mahdollistamissa rajoissa. Sinulla on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessäsi, kunnes tiedot on saatettu ajan tasalle.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus itse antamiesi tietojen siirtoon toiseen järjestelmään. Energiamarkkinoilla palvelut edellyttävät aina sopimuksen tekemistä, jossa yhteydessä tarvittavat tiedot syntyvät uuteen järjestelmään.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Poistaminen on mahdollista kuluttaja-asiakkaan tapauksessa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Digitaalisissa palvelukanavissa on mahdollista, että antamiesi tietojen perusteella tarkistetaan automaattisesti esimerkiksi sopimuskelpoisuutta. Tällaisissa tapauksissa Sinulle kerrotaan vaihtoehtoiset tavat edetä asiasi hoitamisessa muilla kanavilla.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus antaa suostumuksesi sähköiseen markkinointiin ja kieltää se milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä asiakaspalvelumme lisäksi Savon Voiman sähköisten palvelujen kautta omia tietoja päivittämällä tai sähköisen uutiskirjeen kieltolinkin avulla.

Oikeus vastustaa evästeiden käyttöä

Savon Voiman digitaalisten palvelujen yhteydessä käytämme evästeitä. Palvelujen käyttöehdoissa on kerrottu evästeiden käytön estämisestä ja sen vaikutuksesta palveluun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, Sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi