Sähköverkon rakentaminen ja johtoaluekorvaukset

Savon Voima Verkko suunnittelee ja rakentaa sähköverkkoa useiden tuhansien kiinteistöjen alueille. Saneerauskohteet valitaan huolellisesti muun muassa olemassa olevan sähköverkon kunnon mukaan. Maastosuunnittelijan laatiman tarkemman suunnitelman pohjalta tehdään maanomistajan kanssa aina kirjallinen johtoalueen käyttöoikeussopimus korvauslaskelmineen. Maanomistajan kannattaa olla aktiivinen ja kertoa maastosuunnittelijalle rakentamisessa huomioitavia asioita ja toiveita. Voit tarkastella työmaiden etenemistä karttapalvelustamme.

Sähköverkon rakentaminen

Sähköverkon rakentamishanke etenee vaiheittain ja voi suunnittelusta purkamiseen kestää useamman vuoden. Kunnostamme rakentamisen jäljiltä kohteet samaan kuntoon kuin ne olivat ennen rakentamista. Meillä on vastuu huolehtia työn jäljestä ja kohteiden ennallistamisesta.

Näin hanke etenee:

  1. Aloitamme rakentamiskohteen yleis- ja sähköteknisen suunnittelun ja tiedotamme maanomistajaa alueella käynnistyvästä suunnittelusta.
  2. Maastosuunnittelija pyytää suunnittelulupaa ja suunnittelee kiinteistölle sijoitettavat rakenteet maanomistajan toiveet huomioiden.
  3. Laadimme johtoaluesopimuksen, jonka lähetämme maanomistajalle allekirjoitettavaksi. Jos emme pääse maanomistajan kanssa sopimukseen sähköverkon rakenteiden sijoittamisesta, eikä muuta saneeraukselle asetetut tavoitteet täyttävää vaihtoehtoa löydy, päättää rakenteiden sijoittamisesta kunnan rakennusvalvontaviranomainen maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti.
  4. Alueen suunnittelun valmistuttua maksamme johtoaluekorvaukset maanomistajalle.
  5. Aloitamme johtoalueen puuston raivaamisen ja sähköverkon rakentamisen.

Kun pystytämme linjoja tai kaivamme kaapelia, on meille ensiarvoisen tärkeää ottaa lähiympäristön piirteet huomioon ja työskennellä olosuhteita kunnioittaen. Oli sitten kyse herkkien kohteiden huomioinnista tai lahopuun määrän lisäämisestä, teemme parhaamme, jotta sähköverkoston kokonaisvaikutus olisi reilusti plussan puolella, niin yhteiskunnan kuin ympäristönkin kannalta.

Vanhan sähköverkon purkaminen

Käytöstä poistettu sähköverkko puretaan saneerausalueelta yleensä kahden seuraavan talven aikana. Purkutöiden ajoittamisella talviaikaan pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia. Verkostosta purkautuva materiaali hyötykäytetään mahdollisuuksien mukaan.

Sähköverkostosta purkautuvat vanhat pylväät sisältävät vaarallisia puunsuoja-aineita, minkä vuoksi niitä voidaan luovuttaa vain ammattimaiseen uusiokäyttöön. Pylväiden uusiokäyttö pihapiirissä ja asuinalueilla on aina kiellettyä terveys- ja ympäristövaarojen vuoksi. Ne pylväät, joita emme luovuta ammattimaiseen käyttöön, toimitamme asianmukaisesti vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle.

Lue lisää: Arseenilla kyllästetyn puun uusiokäyttö vain ammattimaisesti

Kun vanha sähköverkko on purettu, materiaalit kuljetettu pois ja jäljet korjattu, päättyy samalla myös alueesta tehty johtoaluesopimus. Tässä yhteydessä alue siirtyy kokonaan maanomistajan käyttöön.
Jos kiinteistöltäsi on purettu sähköverkkoa ja johtoalueen ulkopuolelle on aiheutunut vahinkoa
tai maastoon on jäänyt sähköverkon osia, olethan viipymättä yhteydessä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Johtoaluekorvaukset

Kun sähköverkon rakenteita sijoitetaan kiinteistön alueelle, maksetaan korvaus maapohjan käyttöoikeudesta sekä aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Ennenaikaisesti kaadettavasta puustosta maksetaan puuston odotusarvokorvaus, jonka lisäksi maanomistaja saa erillisen puun myyntitulon.

Kaikki korvaukset (lukuun ottamatta puun myyntituloja) ovat kertakorvauksia, ilman arvonlisäveroa tai ennakonpidätystä. Johtoaluesopimuksen korvausten maksu käsitellään verotuksessa osittain verovapaana luovutusvoittona. Korvaukset maksetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua rakentamisen aloittamisesta.​

Suunnittelun, rakentamisen tai kunnossapidon yhteydessä johtoalueen ulkopuolella aiheutuneet vahingot korvataan erikseen. Niistä kannattaa olla yhteydessä verkkoyhtiöön mahdollisimman pian vahinkojen havaitsemisen jälkeen.

Vahinkoilmoitus ja korvaukset

 

Ympäristö huomioiden

Lahopuuta linjoille

Noin 5000 lajia metsien eliölajeista on riippuvaisia lahopuista. Lahopuun lisääminen sähkölinjojen läheisyydessä onnistuu helposti siellä, missä siihen on luontaiset edellytykset.

Lue lisää lahopuista

Mitä uutta?

Sähköverkon lentotarkastukset alkavat – tarkastuksilla parannetaan kunnonhallintaa ja toimitusvarmuutta

Savon Voima Verkko teettää lentotarkastuksia ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten tänä kesänä noin 2 000 johtokilometriä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
31.5.2023

Savon Voima Verkko aloittaa sähkömittareiden vaihdot – ensimmäisenä Joroinen

Uusia sähkömittareita vaihdetaan käyttöikänsä päähän tulleiden mittareiden tilalle kesäkuusta 2023 alkaen Joroisissa. Savon Voima Verkko lähettää asiakkailleen kirjeitse lisätietoja vaihdosta. Uudenajan mittarit tukevat energiansäästöä ja uusiutuvan energiantuotannon yleistymistä.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö,
29.5.2023

Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Säävarma, Ympäristö,
23.5.2023