Siilinjärven taajaman uusi 110 kilovoltin toimitusvarmuutta parantava sähköverkko otettiin käyttöön – suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitu myös liito-oravat

Julkaistu 23.5.2023

Siilinjärven taajamassa alkoi vuoden 2022 keväällä 110 kilovoltin voimajohdon uusimishanke Harjamäen sähköasemalta Eusniemen sähköasemalle. Hankkeen suunnittelu oli pitkäaikainen ja haasteellinen prosessi vaatien lukuisia neuvotteluita, maastokatselmuksia ja lupapäätöksiä eri tahojen kanssa. Erityishuomiota vaati alueelle sijoittuva liito-oravien elinympäristö. Saneerauksen myötä voimajohto siirtyi osittain valtatien kanssa samaan infrakäytävään ja vanha johto purkautui pois asuinalueelta.

Lupaehtojen mukaisesti kulkuyhteyksien turvaamiseksi VT5:n ylitse liito-oraville pystytettiin hyppypuita.

Harjamäestä Eusniemelle ulottuvan voimajohdon saneeraushanke kohtasi suunnittelumatkallaan paljon monenlaisia haasteita. Alueella on runsaasti erilaista infrastruktuuria, jolloin pitää ottaa eri tahojen näkökulmat huolellisesti huomioon – luontoarvoja unohtamatta.

– Kävimme matkan varrella neuvotteluja ja maastokatselmuksia paljon. Suunnittelussa on otettu huomioon esimerkiksi Valtatie 5:n mahdollinen uusi linjaus ja Lujabetonin tehdasalue. Jotta betonitehtaan toiminnalle ei aiheutuisi rajoitteita ja tehdasalueen sähköturvallisuus olisi taattu, pylväskorkeutta tuli nostaa huomattavasti, kertoo verkostopäällikkö Pekka Miettinen Savon Voima Verkolta.

Hanke eteni kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uuden voimajohdon 2,5 kilometrin pituinen linjaus siirrettiin Valtatie 5:n varteen. Toisessa vaiheessa saneerattiin olemassa oleva 110 kilovoltin johto sekä vuonna 1982 rakennettu Eusniemen sähköaseman haara nykyiselle sijainnilleen. Kaikkiaan uutta sähköverkkoa rakennettiin yhteensä noin 7,5 kilometriä.

Voimajohdon linjauksen muutos oli tärkeä osa Siilinjärven alueverkon kehittämistä. Uuden linjauksen myötä vanha voimajohto purettiin Taivallahden ja Pyylammen asuinalueilta. Alkukeväästä vuonna 2022 raivattiin puustoa uutta voimajohtoa varten Taivallahdella.

– Puiden kaataminen pidettiin aivan minimissään. Rajoitimme riskipuiden pituutta ja kasvua latvomalla, jotta liito-oraville ja lähialueen asutukselle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Samalla tuli täyttää sähkömarkkinalain vaatimus sähkönjakelun turvaamisesta. Rajoitettu puiden poisto edellyttää meiltä jatkossa vuosittaista puuston tarkkailuvelvoitetta, kertoo metsäasiantuntija Minna Karppinen Savon Voimalta.

Voimajohtojen uusimisen yhteydessä tehdään aina luontoselvitys, kuten tässäkin tapauksessa. Siilinjärven alueella havaintoja liito-oravista oli varsin runsaasti, ja niiden elinympäristöjen suojelu oli hankkeen toteutuksessa äärimmäisen tärkeässä roolissa.

Alueelle on jätetty ns. luonnollisia hyppypuita, joiden lisäksi on asennettu myös pylväitä turvaamaan liito-oravien kulkuyhteydet. Hyppypuut noudattavat samaa tyyppiä, joita on käytetty Vuorelan alueelle tehtyjen valtatiejärjestelyjen yhteydessä.

– Saimme alueelle poikkeamispäätöksen liito-oravan suojelusta vuonna 2018. Suojelupäätöksessä oli edellytetty liito-oravapönttöjen asennusta, jonka toteutimme hakkuiden yhteydessä. Kaikkiaan alueelle on asennettu nyt 3–5 metrin korkeuteen 11 pönttöä liito-oraville. Asennettujen pönttöjen lukumäärässä on huomioitu alueelta kaadettujen risupesäpuiden lukumäärä. Valtatie 5:n ylitykseen tarpeellisia hyppypuita tehtiin myös, jotta liito-oravien kulkureitit pysyvät katkeamattomina, kertoo Karppinen.

Uusi voimajohto-osuus kytkettiin käyttöön toukokuussa. Hankkeen kustannukset olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja työn toteutti TLT Building Oy.

Voimajohtoa varten harvennetun alueen läheisyyteen on hakkuiden yhteydessä asennettu 11 liito-oravan pönttöä kevättalvella 2022.

Lisätietoa:

Pekka Miettinen
Verkostopäällikkö, Savon Voima Verkko Oy
p. 044 723 7424, pekka.miettinen(at)savonvoima.fi

Mitä uutta?

Myrskyihin varautuminen vaatii ennakointia, investointeja ja hyviä käytäntöjä

Savon Voima Verkko on sitoutunut pitämään sähköverkon kunnossa ja turvallisena, jotta myrskyt eivät aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä asiakkaillemme. Lisäksi kehitämme ja investoimme verkkoon vuosittain kymmeniä miljoonia säävarmuuden sekä verkon kapasiteetin parantamiseksi.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
16.7.2024

Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen uusi kaukolämpöakku on saavuttanut lakikorkeutensa

Valmistuva kaukolämpöakku tarjoaa Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle mahdollisuuden entistä joustavampaan energian tuotantoon sekä lisää merkittävän keinon lämmöntuotanto- ja ohjausjärjestelmän optimointiin.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
11.7.2024

Suonenjoen Pakkasmarjan prosessin hukkalämmöt hyödynnetään kaukolämmöksi

Ratkaisu hukkalämpöjen hyödyntämiseen löytyi Savon Voiman kaukolämmön kaksisuuntaisuuden mahdollistamasta energian talteenotosta.
Lue lisää

Ajankohtaista, Asiakastarinat, Kaukolämpö,
18.6.2024

Kesäkuussa tutustuttiin ja tienattiin

Me Savon Voimalla yhdistimme tänä keväänä voimamme Kuopion Energian kanssa ja järjestimme 15–17-vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelman.
Lue lisää

Ajankohtaista, Työpaikat,
18.6.2024

Savon Voima investoi voimakkaasti sähköiseen lämmöntuotantoon – yhtiö rakentaa lämpöpumppulaitoksen Joensuun voimalaitokselle

Savon Voiman tavoitteena on olla energiantuotannossa hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja nyt käynnistyvä laitoshanke on merkittävä panostus päästöttömään ja sähköistyvään kaukolämmön tuotantoon.
Lue lisää

Ajankohtaista, Kaukolämpö, Ympäristö,
17.6.2024

Sähköverkon lentotarkastukset jatkuvat maanantaista 17.6.2024 alkaen

Savon Voima Verkon lentotarkastukset ilmajohtoverkon kunnonhallintaa varten jatkuvat viikoilla 25 ja 26.
Lue lisää

Ajankohtaista, Sähkö, Säävarma,
14.6.2024