Sähkö- tai metsävahinko

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Verkkoyhtiö on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksia vain, mikäli verkkopalvelussa on ollut virhe (esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli- tai alijännite). On hyvä huomata, että pitkäkään katko ei välttämättä ole verkkopalvelun virhe. Sähkönjakelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä, sillä sähköverkko on aina alttiina erilaisille luonnon- ja muille ilmiöille. Myrskyn aiheuttamassa sähkökatkossa kyseessä on niin sanottu ylivoimainen este, joka ei oikeuta vahingonkorvauksiin, ellei samalla ole syntynyt verkkopalvelun virhetilaa, kuten nollavikaa. Yli 12 tuntia kestäneestä katkosta hyvitetään automaattisesti vakiokorvauksia.

Vahingon sattuessa voit itse valita haetko korvauksia verkkoyhtiöltä vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Savon Voima Verkko arvioi kaikki korvaustilanteet tapauskohtaisesti. Korvauksen saaminen omalta vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvan laajuudesta. Kattava kotivakuutus korvaa lähtökohtaisesti laitevauriot. Myös esimerkiksi sulaneista pakasteista voit hakea korvausta kotivakuutuksen kautta.

Kiinteistön sisäisessä eli asiakkaan omistamassa verkossa aiheutuneet viat eivät oikeuta vahingonkorvauksiin. Raja kulkee liittämiskohdassa, joka on määritelty tarkemmin asiakkaan ja verkkoyhtiön välisessä liittymiskohdassa.

Korvauskäytännöt ovat verkkoyhtiöissä sähkömarkkinalain ja toimialan verkkopalveluehtojen mukaisia sekä yhdenmukaisia. Käytännössä siis esimerkiksi myrskyn aiheuttamiin pitkiin keskeytyksiin ja muun muassa pakasteiden sulamisiin tai muihin tapahtumiin olisi asiakkaan hyvä varautua maaseutuverkoissa pienellä aggregaatilla.

Laitevauriot

CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä tapahtuvat hetkelliset jännitepiikit. Tällainen tilanne ei ole verkkopalveluehdoissa määritelty virhe ja tämän vuoksi laitevauriot sähkökatkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Vikatilanteissa sähkön katkeaminen ja takaisintulo on sähkölaitteen kannalta samanlainen tilanne kuin pistotulppa irrotetaan ja kytketään takaisin.

Tilanne, jossa tapahtuu useita lyhyitä sähkökatkoja ja sähköjen takaisinkytkentöjä peräkkäin (ns. jälleenkytkentöjä), ei myöskään ole verkkopalvelun virhe. Nämä toiminnot ovat jakeluverkon suojalaitteiden toimintoja, joilla verkosta pyritään erottamaan vikatilanne, joka voi aiheuttaa laitevaurioita asiakkaan ja jakeluverkon laitteisiin ja aiheuttaa hengenvaaran vikapaikassa.

Asiakkaan laitevian tai laitteen käyttöhäiriön yhteydessä asiakkaan tulee ensin selvittää tilannetta laitteen toimittajan tai huollon kanssa, mikäli sähköntoimituksessa ei ole esiintynyt jännitteen ongelmiin viittaavia tekijöitä. Jos häiriön tai vian epäillään syntyneen sähköntoimituksesta, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä verkonhaltijaan tilanteen selvittämiseksi.

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. Laitevaurioiden riskiä voi pienentää välttämällä laitteiden turhaa valmiustilassa pitämistä. Suosittelemme myös mahdollisuuksien mukaan irrottamaan pistorasialiitännäiset laitteet sähköverkosta aina, kun laitteet eivät ole käytössä.

Elintarvikkeet

Verkkoyhtiö on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksia sähkökatkon vuoksi pilaantuneista elintarvikkeista vain, jos verkkopalvelussa on ollut virhe (esimerkiksi nollavika). Pelkkä myrsky ei oikeuta vahingonkorvauksiin elintarvikkeista, ellei sähkön laadussa ole virhettä. Pilaantuneista elintarvikkeista voit hakea korvausta vakuutusyhtiöstänne vakuutusturvan tasosta riippuen.

Vahingonkorvauksen hakeminen

Vahingonkorvausta haetaan Savon Voima Verkolta kirjallisesti alla olevalla sähköisellä vahinkoilmoituslomakkeella. Huomioithan, että korvauksia haetaan verkkoyhtiöltä aina vahinkoilmoituksella. Verkkoyhtiötä ei voi laskuttaa suoraan vahingoista. Oheisella vahinkoilmoituslomakkeella voit tehdä ilmoituksen sekä sähkö- että metsävahingosta.

Korvausvaatimus on esitettävä verkkoyhtiölle kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana voidaan pitää pääsääntöisesti noin 2–3 kuukautta siitä, kun vahinko on tapahtunut tai tullut asiakkaan tietoon. Korvausvaatimuksen myöhästyminen voi aiheuttaa korvausmahdollisuuden menettämisen.

Korvaushakemuksessa tarvittavia liitteitä ovat:

Savon Voima Verkko Oy varaa mahdollisuuden tarkastaa vahingoittuneen omaisuuden.

Vahinkoilmoituslomake

Vahingonkorvauksiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä korvausasioita käsitteleviin asiantuntijoihimme myös puhelimitse, p. 017 224 400.